Informácie pre spotrebiteľov

PDF na stiahnutie

Všeobecné ustanovenia

Tieto informácie pre Spotrebiteľov sú vydané podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon č. 102/2014 Z. z.").
Predávajúcim je spoločnosť B-pet, s.r.o., so sídlom Kráľová pri Senci 857, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 47 225 271, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka číslo: 90367/B, tel. č.: 0903 452 679, e-mail: zoohotel@zoohotel.sk. Adresa Predávajúceho, na ktorej môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu Tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je adresa sídla Predávajúceho uvedená v predchádzajúcej vete.
Obsah pojmov, ktoré sú uvedené v týchto informáciách veľkým začiatočným písmenom, je definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach elektronického obchodu na Portáli www.zoohotel.sk (ďalej len "Všeobecné podmienky").

Platobné podmienky a dodacie podmienky

Platobné podmienky platné všeobecne pre všetky Kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom Portálu www.zoohotel.sk sú uvedené v čl. 4 Všeobecných podmienok. Ak sú na Portáli www.zoohotel.sk pri jednotlivom Tovare uvedené iné platobné podmienky, rozhodujúce sú platobné podmienky uvedené pri tomto Tovare.
Dodacie podmienky, vrátane lehoty dodania Tovaru, platné všeobecne pre všetky Kúpne zmluvy uzatvárané prostredníctvom Portáluwww.zoohotel.sk sú uvedené v čl. 5 Všeobecných podmienok. Ak sú na Portáli www.zoohotel.sk pri jednotlivom Tovare uvedené iné dodacie podmienky, rozhodujúce sú dodacie podmienky uvedené pri tomto Tovare.

Informácie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom Trvanlivom nosiči (napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla Predávajúceho či e-mailom na kontaktné údaje Predávajúceho uvedené v čl. I). Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy možno použiť aj formulár, ktorý je prístupný na Portáli www.zoohotel.sk. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
Ak Spotrebiteľ odstúpi od Kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, prípadne aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru Spotrebiteľovi. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet Spotrebiteľa, ak Spotrebiteľ pri objednávke Tovaru zvolil možnosť úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou, ak Spotrebiteľ pri objednávke Tovaru zvolil úhradu kúpnej ceny dobierkou, v prípade že Spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. V prípade, ak Spotrebiteľ v oznámení o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uviedol číslo bankového účtu, na ktorý požaduje úhradu ním v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy vynaložených platieb, ich úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na tento účet. Platba za zakúpený Tovar bude Spotrebiteľovi uhradená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený Tovar bude uhradená Spotrebiteľovi až po doručení vráteného Tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar je potrebné doručiť poštou Predávajúcemu na adresu sídla uvedenú v čl. I týchto Informácií.
Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.
Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z., najmä nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
1. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
2. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,
3. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
4. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zničeniu alebo skaze.

Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sú uvedené v čl. 8 Všeobecných podmienok.
Informácie uvedené v tomto bode sa neuplatňujú na Kúpne zmluvy definované v čl. 12 Všeobecných podmienok.

Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií Spotrebiteľov

Podmienky uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v čl. 7 Všeobecných podmienok a v Reklamačnom poriadku.

Informácia o postupoch uplatňovania a vybavovania sťažností a podnetov Spotrebiteľov

Spotrebitelia sú oprávnení podávať Predávajúcemu sťažnosti a podnety:

  • poštou na adresu B-pet, s.r.o., Kráľová pri Senci 857, 900 50 Kráľová pri Senci,
  • e-mailom na adresu: zoohotel@zoohotel.sk,
  • telefonicky na tel. č.: 0903 452 679 (v pracovných dňoch od 8.30 do 17:00),
  • využitím kontaktného formulára uverejneného na Portáli zooprodukty.sk.

Každé podanie musí byť dostatočne určité, aby z neho vyplývali najmä nasledovné informácie:

  • identifikácia Spotrebiteľa (meno a priezvisko, bydlisko Spotrebiteľa, e-mailový alebo telefonický kontakt na Spotrebiteľa),
  • stručný a výstižný popis skutočností, ktoré sú predmetom sťažnosti alebo podnetu, vrátane informácií potrebných na ich prešetrenie.

Predávajúci sa snaží vybavovať sťažnosti a podnety Spotrebiteľov priebežne v čo možno najkratšom čase, s prihliadnutím k okolnostiam spojeným s ich prešetrovaním. Sťažnosti sa spravidla vybavujú do 60 dní od doručenia úplnej sťažnosti a v zložitých prípadoch do štyroch mesiacov od doručenia úplnej sťažnosti. O vybavení sťažnosti alebo podnetu Predávajúci informuje Spotrebiteľa spôsobom, ktorý je s ohľadom na vybavenie veci vhodný a účelný.

Podania, ktoré nespĺňajú kritéria sťažnosti alebo podnetu a neobsahujú požadované náležitosti pre ich prešetrenie, prípadne Spotrebiteľ neposkytne v požadovanom rozsahu a stanovenej lehote súčinnosť, nepodliehajú režimu vybavovania podľa tohto postupu. Za oprávnené podania sa považujú len tie prípady, v ktorých sa Spotrebiteľ domáha ochrany práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu alebo upozorňuje na konkrétne nedostatky, vrátane porušovania zmluvných podmienok, prípadne právnych predpisov, resp. prejavuje nespokojnosť s činnosťou eventuálne nečinnosťou Predávajúceho.

Informácia o možnostiach a podmienkach riešenia spotrebiteľského sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov je uvedená v čl. 11 Všeobecných podmienok, s výnimkami uvedenými v čl. 12 Všeobecných podmienok.

V Kráľovej pri Senci dňa 02.01.2024

B-pet, s.r.o.
Brigita Bombilaj
konateľ